| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach
NASZA SZKOŁA ISTNIEJE OD PONAD 130 LAT

Aktualności

14 stycznia 2021 10:56 | Aktualności

Organizacja zajęć w szkole dla klas I-III szkół na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III wracają do szkół.

Poniższe zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły. Wytyczne te, w dużej mierze pokrywają się z zapisami znanymi już z września 2020 r. z dokumentu opublikowanego na naszej stronie internetowej pod nazwą: Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii Covid-19. Znajdują się w nim zapisy dotyczące zasad organizacji zajęć w czasie pandemii.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
4. Przy wejściu do budynku szkoły należy pamiętać o obowiązku dezynfekowania rąk w oparciu o instrukcję użycia środka dezynfekującego
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
7. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Szczegółowe zasady i procedury w poniższym załączniku.

Przeczytano: 36 razy. Wydrukuj|Do góry